Bota Box

Tasting Notes

BotaBox_Cab_TastingNotes.pdf

BotaBox_Cab_TastingNotes.pdf
Download

BotaBox_Chard_TastingNotes.pdf

BotaBox_Chard_TastingNotes.pdf
Download

BotaBox_PG_TastingNotes.pdf

BotaBox_PG_TastingNotes.pdf
Download

BotaBox_Rose_TastingNotes.pdf

BotaBox_Rose_TastingNotes.pdf
Download

BotaBox_SB_TastingNotes.pdf

BotaBox_SB_TastingNotes.pdf
Download

BotaBox_RedBlend_TastingNotes.pdf

BotaBox_RedBlend_TastingNotes.pdf
Download

BotaBox_Zin_TastingNotes.pdf

BotaBox_Zin_TastingNotes.pdf
Download

BotaBox_Rsl_TastingNotes.pdf

BotaBox_Rsl_TastingNotes.pdf
Download

BotaBox_PN_TastingNotes.pdf

BotaBox_PN_TastingNotes.pdf
Download

BotaBox_Merlot_TastingNotes.pdf

BotaBox_Merlot_TastingNotes.pdf
Download

BotaBox_Malbec_TastingNotes.pdf

BotaBox_Malbec_TastingNotes.pdf
Download

BotaBox_Mos_TastingNotes.pdf

BotaBox_Mos_TastingNotes.pdf
Download

BotaBox_Shiraz_TastingNotes.pdf

BotaBox_Shiraz_TastingNotes.pdf
Download

BotaBox_Nighthawk_RedBlend_TastingNotes.pdf

BotaBox_Nighthawk_RedBlend_TastingNotes.pdf
Download

BotaBox_Nighthawk_Cab_TastingNotes.pdf

BotaBox_Nighthawk_Cab_TastingNotes.pdf
Download

BotaBox_Nighthawk_Chard_TastingNotes.pdf

BotaBox_Nighthawk_Chard_TastingNotes.pdf
Download

BotaBox_Nighthawk_SB_TastingNotes.pdf

BotaBox_Nighthawk_SB_TastingNotes.pdf
Download

BotaBox_Nighthawk_PN_TastingNotes.pdf

BotaBox_Nighthawk_PN_TastingNotes.pdf
Download

BotaBox_Nighthawk_BourbonBarrel_Cab_TastingNotes.pdf

BotaBox_Nighthawk_BourbonBarrel_Cab_TastingNotes.pdf
Download